สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสนามแม่เหล็ก ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสนามแม่เหล็ก ระดับชั้น ม.5
สอนโดยครูสุภารัตน์ ชูช่วย ผู้ช่วยสอนโดยครูสุรศักดิ์ จันทร์โชติ