สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องติว Lab ห้องเรียนวิทย์ ม.3

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องติว Lab ห้องเรียนวิทย์ ม.3

ครูสุภารัตน์ ชูช่วย, ครูสิรินาถ แก้วกุล, ครูไพลิน แซ่ลิ้ม, ครูณัฐชยา จันทร์วิไชย และครูศิริวรรณ สุเหร็น