สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานและพลังงานศักดิ์โน้มถ่วง ม.3

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องงานและพลังงานศักดิ์โน้มถ่วง 

สอนโดยคุณครูสิรินาถ อินทกูล คุณครูผู้ช่วย คุณครูนวพร พุทธกูล