สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องPowerful Boat ห้องโครงการ วมว ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องPowerful Boat ห้องโครงการ วมว ม.4

วิทยากร ครูฒามรา
วิทยากรผู้ช่วย ครูกษมา