สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องปฏิบัติการแบบจำลองอะตอม

  • Print

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องปฏิบัติการแบบจำลองอะตอม
สอนโดย คุณครูไพจิตรา อเปสริยาโย คุณครูชไมภรณ์ เฉลิมวรรณ คุณครูวิโรจน์ ประณิธานชัย
และคุณครูช่วยสอน คุณครูนวพร พุทธกูล