สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการแพร่ และการออสโมซิส ม.1

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องการแพร่ และการออสโมซิส ม.1
สอนโดยคุณครูสุพรรณี  ดีเบา และคุณครูผู้ช่วยสอน คุณครูนวพร. พุทธกูล