สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.2

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.2
สอนโดยคุณครูไพจิตรา อเปสริยาโย คุณครูชไมภรณ์ เฉลิมวรรณ คุณครูวิโรจน์ ปณิธานชัยคุณครูช่วยสอน คุณครูนวพร. พุทธกูล