ผลงาน Info Graphic ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงาน Info Graphic  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


psuwit07

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้โดยใช้ Info Graphic
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และสาระภูมิศาสตร์
โดยมีคุณครูปริศนา แดหวามาลัย และคุณครูเฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย