กิจกรรมคลินิกภาษา

กิจกรรมคลินิกภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 111

กิจกรรมคลินิกภาษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ในคาบที่ 5  โดยกิจกรรมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. Crossword

2. Reading

3. Speaking (ส่วนของกิจกรรม Speaking จะมีคุณครูต่างชาติดูแล)

โดยนักเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามที่ตนเองสนใจ