การแสดงนิทาน blood diamond ของนักเรียนชั้น ม.1

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


การแสดงนิทาน blood diamond ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โดยคุณครูปิยาภรณ์  ชูคดี

11