Display # 
Title Author Hits
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์กับชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms EV3 Written by Super User 549
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกมโดยใช้ Kahoot Written by Super User 493
การเรียนการสอน เรื่อง โทโปโลยี ใช้สื่อ interactive “รอบรู้เรื่องแลน โครงสร้าง อุปกรณ์และเทคโนโลยี” Written by Super User 335
ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้ 2 เซนเซอร์ Written by Super User 344
ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้ 2 เซนเซอร์ Written by Super User 329
เรียนรู้ชื่อชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบ Robot Educator Model Written by Super User 650
ศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Topology) ผ่านสื่ออะนิเมชั่น LAN (สสวท.) Written by Super User 792
"ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาหุ่นยนต์" วิชาการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน ม.3 Written by Super User 678