"ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาหุ่นยนต์" วิชาการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน ม.3

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในหัวข้อ "ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาหุ่นยนต์"
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานด้านต่างๆ"
1. หุ่นยนต์ BOSS
2. หุ่นยนต์ LOGGER
3. หุ่นยนต์ ROBONAUT & DAVINCI
4. หุ่นยนต์ BETH
5. หุ่นยนต์ PACKBOT
6. หุ่นยนต์ ANDROS

received 1020808094678976