ศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Topology) ผ่านสื่ออะนิเมชั่น LAN (สสวท.)

ศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Topology) ผ่านสื่ออะนิเมชั่น LAN (สสวท.)


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้การศึกษารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Topology) ผ่านสื่ออะนิเมชั่น LAN (สสวท.) วิชาคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

20160705 141540