กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกมโดยใช้ Kahoot

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


page

กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกมโดยใช้ Kahoot โปรแกรมถามตอบ Online พร้อมสรุปผลคะแนน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิชาเทคโนโลยี 1 ชั้น ม.1 โดยคุณครูธนาดล คงทอง