การเรียนการสอน เรื่อง โทโปโลยี ใช้สื่อ interactive “รอบรู้เรื่องแลน โครงสร้าง อุปกรณ์และเทคโนโลยี”

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


page

การเรียนการสอน เรื่อง โทโปโลยี ใช้สื่อ interactive “รอบรู้เรื่องแลน โครงสร้าง อุปกรณ์และเทคโนโลยี” ของ สสวท.
วิชาเทคโนโลยี 2 ชั้น ม.2
โดยคุณครูวารีรัตน์ อำพรัตน์