ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยใช้ 2 เซนเซอร์

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


page

ศึกษา Robot Educator Model และหน้าที่และการทำงานของเซนเซอร์และมอเตอร์
(ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms Education NXT Base Set (9797))
วิชาวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ ชั้น ม.1
โดยคุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์