กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ "ที่นี่ มอ.ว" โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสีอะคลิลิค

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


page

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ "ที่นี่ มอ.ว" โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสีอะคลิลิคบนเฟรมผ้าใบ ขนาด 40×60 cm
ผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560
รายวิชา สุนทรียศาสตร์ 3
ครูผู้สอน คุณครูชวนพิชญ์ ยาดี (ครูสาขาทัศนศิลป์)