ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

21102

ภาษาไทย 2

ครูรวีปภาพรรณ ไอศะนาวิน

ครูรัชฎาพร   ตัณฑสิทธิ์

Download

2

21102

คณิตศาสตร์ 2

ครูสิทธิโชค  ชูแก้ว

Download

3

21102

วิทยาศาสตร์ 2

ครูศิริวรรณ  สุเหร็น

Download

4

21103

สังคมศึกษา 2

ครูปริศนา แดหวามาลัย

นศฝ.ภัทราภรณ์

Download

5

21104

ประวัติศาสตร์ 2

ครูเฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย

Download

6

21103

สุขศึกษา 2

ครูกนก  กล่อมขจิต

Download

7

21104

พลานามัย 1

ครูกนก  กล่อมขจิต

Download

8

21102

ศิลปศึกษา 2

ครูกฤษฏิ์  โพชนุกูล  

ครูอดิศร  เปรมเล็ก

Download

9

21102

ภาษาอังกฤษ 2

ครูปิยาภรณ์ ชูคดี

Download

10

21103

การงานอาชีพ 2

ครูสุภาวดี น้อยผา

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

21202

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2

ครูเบญญา ศรีวิโรจน์

Download

2

21202

โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์

ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

Download

3

21202

ภาษาจีน 2

ครูอนุศรา  สามสุวรรณ

Download

4

21203

คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์

ครูธนาดล  คงทอง

Download

5

21202

หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 2

Boby Sayer

Download

6

21202

หน้าที่พลเมือง 2

 ครูชนาธิป ชูแสวงนิตย์

Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

 ครูกัญญารัตน์ นาคเสนา

Download

2

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

3

กิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)

 ครูวินัย  รัตนพล

Download

4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

5

กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download