ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

22102

ภาษาไทย 4

ครูฉัตรแก้ว เกียรติไพบูลย์

ครู นสฝ วราภรณ์ ทรายทอง

Download

2

22102

คณิตศาสตร์ 4

ครูอาภรณ์  ฟักแก้ว

Download

3

22102

วิทยาศาสตร์ 4

ครูสุพรรณี ดีเบา

ครูสิรินาถ อินทกูล

Download

4

22103

สังคมศึกษา 4

ครูบัณฑิตา แก้วงาม

นศฝ. มิ่งกมล เอี่ยมเศวต

Download

5

22104

ประวัติศาสตร์ 4

ครูเฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย

Download

6

22103

สุขศึกษา 4

ครูสิริลักษณ์  ตันชัยสวสัดิ์

Download

7

22104

พลานามัย 3

คุณครูณรงค์ พรหมอ่อน

Download

8

22102

ศิลปศึกษา 4

ครูชวนพิชญ์  ยาดี

Download

9

22102

ภาษาอังกฤษ 4

ครูเรวดี เอ้งฉ้วน

ครูปิยาภรณ์ ชูคดี

ครูกมลวรรณ บรรดาศักดิ์

ครูวิมล สร้อยสุวรรณ

Kris Mckenzie

Download

10

22104

การงานอาชีพ 5

ครูสุภาวดี น้อยผา

Download

11

22105

เทคโนโลยี 3

ครูธนาดล  คงทอง

ครูวารีรัตน์ อำพรัตน์

Download

12

20201

คณิตศาสตร์กับไอที (ย้ายจาก 1/2560)

ครูเบญญา ศรีวิโรจน์

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

22202

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4

ครูณภัทร  ยังมีสุข

Download

2

22202

โครงงานวิทยาศาสตร์

 ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ทุกคน

Download

3

22202

หน้าที่พลเมือง 4

ครูกิตินันท์ ช่วยคงทอง

Download

4

22201

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

Download

5

22202

ภาษาจีน 4

  Huang jiadi

Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

 ครูกัญญารัตน์ นาคเสนา

Download

2

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

3

กิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)

 ครูสุรวุธ   แสงมณี

Download

4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

5

กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download