ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

23102

ภาษาไทย 6

ครูชัญญานุช จันทวดี

ครูฉัตรแก้ว  เกียรติไพบูลย์

Download

2

23102

คณิตศาสตร์ 6

ครูจุติพร  บรรจงธุระการ

Download

3

23102

วิทยาศาสตร์ 6

ครูสิรินาถ อินทกูล

ครูอัจฉรา โชติธรรมโม

Download

4

23103

สังคมศึกษา 6

ครูอภิญญา เนตรลำภู

ครูชนาธิป ชูแสวงนิตย์

Download

5

23104

ประวัติศาสตร์ 6

ครูชนาธิป ชูแสวงนิตย์

Download

6

23103

สุขศึกษา 6

คุณครูวัชระ  ทองเอียด

Download

7

23104

พลานามัย 5

คุณครูวัชระ  ทองเอียด

Download

8

23102

ศิลปศึกษา 6

ครูบุญญิสา  พิศาลสินธุ์

Download

9

23102

ภาษาอังกฤษ 6

 ครูกมลวรรณ บรรดาศักดิ์

Download

10

23103

การงานอาชีพ 7

ครูวันชัย สามสุวรรณ

ครูวารีรัตน์ อำพรัตน์

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

23202

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6

ครูนิธิโรจน์  แก้วมณีจิระโชติ

Download

2

23202

หน้าที่พลเมือง 6

ครูเฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย

Download

3

23202

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 Sean

Download

4

23202

ภาษาจีน 6

ครูอนุศรา สามสุวรรณ

Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

 ครูกัญญารัตน์​ นาคเสนา​

Download

2

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

3

กิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ครูสถิตพงษ์   เพ็ชรถึง

Download

4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

5

กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download