ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

31102

ภาษาไทย 2

คุณครูรวิภา สังฆ์รักษ์

นสฝ  ศิรินาถ  ฉวางพันธ์

Download

2

31102

คณิตศาสตร์ 2

ครูธัญญา บุญสนอง

Download

3

31103

สังคมศึกษา 2

ครูสุประวีณ์ แซ่จง

Download

4

31104

ประวัติศาสตร์2

ครูกิตินันท์ ช่วยคงทอง

Download

5

31102

พลศึกษา 2

คุณครูณรงค์ พรหมอ่อน

Download

File1 File2 File3

6

31102

สุนทรียศาสตร์ 2

ครูอดิศร เปรมเล็ก

ครูกฤษฏิ์  โพชนุกูล

Download

7

31102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2

 ครูวิมล สร้อยสุวรรณ

Download

8

31103

เทคโนโลยี 2

 ครูวีระวัฒน์  วงศ์เมฆ

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

31202

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2

ครูประภัสสร  เป็งดล

Download

2

30202

ฟิสิกส์ 2

ครูไพลิน แซ่ลิ้ม

ครูณัฐชยา จันทร์วิไชย

Download

3

30222

เคมี 2

ครูฒามรา  พรหมหอม

ครูไพจิตรา อเปสริยาโย

Download

4

30242

ชีววิทยา 2

ครูอภิญญา บุญคุ้ม
ครูอังษณา กลิ่นเกลี้ยง

Download

5

30282

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

Download

6

30202

เพศศึกษา

ครูสิริลักษณ์  ตันชัยสวัสดิ์

Download

7

31201

การออกแบบและเขียนแบบเทคนิค

ครูวันชัย   สามสุวรรณ

Download

8

31202

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ 2

Bobby Sayer

Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

ครูอริสรา มุสิกรักษ์

Download

2

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

4

กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download