ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

31102

ภาษาไทย 2

คุณครูรวิภา สังฆ์รักษ์

ครูนสฝ  ศิรินาถ  ฉวางพันธ์

Download

2

31104

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2

ครูนิธิโรจน์ แก้วมณีจิระโชติ

Download

3

31104

ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

ครูไพลิน แซ่ลิ้ม

ครูณัฐชยา จันทร์วิไชย 

Download

4

31105

เคมีพื้นฐาน 2

ครูฒามรา  พรหมหอม

ครูไพจิตรา อเปสริยาโย

Download

5

31109

ดาราศาสตร์

ครูไพลิน แซ่ลิ้ม

ครูณัฐชยา จันทร์วิไชย 

Download

6

31106

ชีววิทยาพื้นฐาน 2

ครูอภิญญา บุญคุ้ม
ครูอังษณา กลิ่นเกลี้ยง

Download

7

31103

สังคมศึกษา 2

ครูสุประวีณ์  แซ่จง

Download

8

31104

ประวัติศาสตร์ 2

ครูกิตินันท์  ช่วยคงทอง

Download

9

31102

พลศึกษา 2

ครูณรงค์  พรหมอ่อน

File1 File2 File3

10

31102

สุนทรียศาสตร์ 2

ครูอดิศร เปรมเล็ก

ครูกฤษฏิ์  โพชนุกูล

Download

11

31104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

อาจารย์ฐิติภัทร์ วัฒธาจารุเกียรติ

Download

12

31103

เทคโนโลยี 2

 ครูวีระวัฒน์  วงศ์เมฆ

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

31203

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 ครูณภัทร  ยังมีสุข

Download

2

30282

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

ครูฒามรา  พรหมหอม

ครูณภัทร  ยังมีสุข

ครูกษมา  รุยัน

Download

3

30289

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

ครูฒามรา  พรหมหอม

ครูณภัทร  ยังมีสุข

Download

4

31221

การออกแบบและเขียนแบบเทคนิค

 ครูวันชัย   สามสุวรรณ

Download

5

30285

STEM Education

 ครูฒามรา  พรหมหอม

ครูณภัทร  ยังมีสุข

Download

6

30202

เพศศึกษา

 ครูสิริลักษณ์  ตันชัยสวัสดิ์

Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

 ครูอริสรา มุสิกรักษ์

Download

2

กิจกรรมนักเรียน

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

4

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download