ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

32102

ภาษาไทย 4

ครูสุชาติ สุขะพันธ์

ครูนสฝ ชัยมงคล โฮหิ้น

Download

2

32102

คณิตศาสตร์ 4

ครูนฤพนธ์ จันทร์ฉ่ำ

Download

3

30101

ดาราศาสตร์

ครูอดินันท์  เจ๊ะซู

ครูสุภารัตน์  ชูช่วย

ครูศิริวรรณ  สุเหร็น

Download

4

32102

สังคมศึกษา 4

ครูสายทิพย์ ขุนอินทร์

Download

5

32102

พลศึกษา 4

คุณครูณรงค์ พรหมอ่อน

Download

File1 File2 File3

6

32102

สุนทรียศาสตร์ 4

ครูชวนพิชญ์  ยาดี

ครูบุญญิสา   พิศาลสินธุ์

Download

7

32102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

 

ครูเรวดี เอ้งฉ้วน

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

32202

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4

ครูสถิตพงษ์  เพช็รถึง

ครูณภัทร  ยังมีสุข

Download

2

30204

ฟิสิกส์ 4

ครูสุภารัตน์  ชูช่วย

ครูอดินันท์  เจ๊ะซู

Download

3

30224

เคมี 4

ครูชไมภรณ์ เฉลิมวรรณ

ครูกุลธิดา คชรัตน์

ครูภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์

Download

4

30244

ชีววิทยา 4

ครูสุรวุธ แสงมณี
ครูอธิพงษ์ หนูนุ่น

นศฝ ศดานันท์ แก้วศรี

Download

5

30284

โครงงาน STEM 2

 ครูคณิตฯ,วิทย์และการงาน

Download

6

32202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

Kris Mckenzie

Download

 

32202

การควบคุมหุ่นยนต์

ครูวินัย  รัตนพล

Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

 

Download

2

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

 

Download

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

Download

4

กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

 

Download