ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

32102

ภาษาไทย 4

ครูสุชาติ สุขะพันธ์

ครูนสฝ ชัยมงคล โฮหิ้น

Download

2

32104

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4

ครูสถิตพงษ์  เพ็ชรถึง

ครูนฤพนธ์  จันทร์ฉ่ำ

ครูณภัทร ยังมีสุข

Download

3

32102

สังคมศึกษา 4

ครูสายทิพย์ ขุนอินทร์

Download

4

32102

พลศึกษา 4

ครูณรงค์  พรหมอ่อน

File1 File2 File3

5

32102

สุนทรียศาสตร์ 4

ครูชวนพิชญ์  ยาดี

ครูบุญญิสา   พิศาลสินธุ์

Download

6

32104

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

 อาจารย์พนิดา สุขศรีเมือง

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

32204

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3

ครูจามรี บุรีศรี

Download

2

30207

ฟิสิกส์ทั่วไป 2

ครูอดินันท์ เจ๊ะซู

ครูสุภารัตน์  ชูช่วย

Download

3

30227

เคมีทั่วไป 2

ดร.สุดา จักรทอง

Download

4

30247

ชีววิทยาทั่วไป 2

 ครูสุรวุธ แสงมณี

Download

5

30284

โครงงาน STEM 2

 ครูคณิตฯ,วิทย์และการงาน

Download

6

32202

การควบคุมหุ่นยนต์

ครูวินัย  รัตนพล

Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

ครูอริสรา มุสิกรักษ์

Download

2

กิจกรรมนักเรียน

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

4

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download