ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

33102

ภาษาไทย 6

ครูฐิติพร ศรีมาลา

Download

2

33102

คณิตศาสตร์ 6

ครูจามรี บุรีศรี

Download

3

33101

ฟิสิกส์

 ครูณัฐชยา จันทร์วิไชย

Download

4

33102

เคมี

 ครูสาขาเคมี

Download

5

33103

ชีววิทยา

 ครูอังษณา กลิ่นเกลี้ยง

Download

6

33102

สังคมศึกษา 6

ครูรัตติยา แก้วลาย

Download

7

33102

พลศึกษา 6

ครูองอาจ  รัตนบุรี

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

33202

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6

ครูรัตนาภรณ์ ศรีภากรณ์

Download

2

30203

สุขศึกษา 2

ครูองอาจ  รัตนบุรี

Download

3

33202

หน้าที่พลเมือง 2

ครูอภิญญา  เนตรลำภู

Download

4

33202

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2

อาจารย์พนิดา สุขศรีเมือง

Download

5

33201

ภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ

ครูสุชาติ สุขะพันธ์

Download

6

30229

เคมีเพื่อการศึกษาต่อ

ครูสาขาเคมี

Download

7

30201

สังคมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ

ครูรัตติยา  แก้วลาย

Download

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

 30203

อาเซียนศึกษา

ครูศยามล วิสุทธิคุณ

Download

 

 

เลือกเสรี2

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

 

Download

2

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

 

Download

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

Download

4

กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

 

Download