ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

33102

ภาษาไทย 6

ครูฐิติพร  ศรีมาลา

Download

2

33104

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 6

ครูรัตนาภรณ์ ศรีภากรณ์

Download

3

33102

สังคมศึกษา 6

ครูรัตติยา  แก้วลาย

Download

4

33102

พลศึกษา 6

ครูองอาจ  รัตนบุรี

Download

5

33102

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

 อาจารย์นิศากร

Download

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

33201

ภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ

ครูสุชาติ สุขะพันธ์

Download

2

33204

คณิตศาสตร์ประยุกต์  5

ครูนฤพนธ์  จันทร์ฉ่ำ

Download

3

33205

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6

ทั้งกลุ่มสาระ

Download

4

30229

เคมีเพื่อการศึกษาต่อ

 ครูสาขาเคมี

Download

5

30203

สุขศึกษา 2

ครูองอาจ  รัตนบุรี

ครูณรงค์  พรหมอ่อน

Download

6

33202

หน้าที่พลเมือง 2

ครูอภิญญา เนตรลำภู

Download

7

30201

สังคมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ

 ครูรัตติยา  แก้วลาย

 

8

 

วิชาเพิ่มเติม/เลือกเสรี*

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ชื่อวิชา

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

กิจกรรมแนะแนว

ครูอริสรา มุสิกรักษ์ 

Download

2

กิจกรรมนักเรียน

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download

4

กิจกรรมนักเรียน(ชุมนุม)

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

Download