ฝ่ายอำนวยการ

กิจกรรมเสริมทักษะคาบ 9

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมเสริมทักษะ loop 1 ภาคการเรียน 1/2562

รหัสคอร์ส

ผู้สอนคนที่ 1

ผู้สอนคนที่ 2

ชื่อคอร์สเรียน

ลิงค์เช็คชื่อ

 

1001

เรวดี เอ้งฉ้วน

วิมล สร้อยสุวรรณ

Typing Lesson (English Version)

https://forms.gle/CyNxdeWoDnvvgvLF6

 

1003

ครูธนาดล คงทอง

 

Web Design & Development by google site

https://forms.gle/FR8bytazgA61pJX58

 

1008

รวีปภาพรรณ ไอศะนาวิน

ศุภวัชร พรเศรษฐกุล

คำศัพท์แสลงสำเนียงชาวออสซี่

https://forms.gle/p6GRxkhHMSM9c1Me7

 

1012

ครูฉัตรแก้ว เกียรติไพบลย์

 

เล่าข่าวมืออาชีพ

https://forms.gle/96wxW8tgV35BDf8t6

 

1014

นายชนิตพล ดู่ไหน

 

การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (Boardgame for Education)

https://forms.gle/cKmc1Yx66QnfR9Du8

 

1015

คุณครูสุประวีณ์ แซ่จง

 

แบดมินตัน

https://forms.gle/1ym96Fq4WmKXrZJY6

 

1017

ศิริวรรณ สุเหร็น

 

เทคนิคการนำเสนองานด้านวิชาการอย่างมืออาชีพโดยใช้โปรแกรม power point

https://forms.gle/fwogjbw9dns2skG68

 

1019

รวิภา สังฆ์รักษ์

 

เทคนิคการเป็นพิธีกร ระดับพิธีการ

https://forms.gle/fwogjbw9dns2skG68

 

1020

บุญญิสา พิศาลสินธุ์

 

Thai fabric design

https://forms.gle/r3yiQ4EJjT4cHXYKA

 

1021

นายกฤษฏิ์ โพชนุกูล

 

การตีระนาดขั้นพื้นฐาน

https://forms.gle/pcCUQAsFXkjfZoPo6

 

1022

ครูจามรี บุรีศรี

ครูสถิตพงษ์ เพ็ชรถึง

เทคนิคการวาดลายไทย ตามมาตราส่วน

https://forms.gle/rCz21gyqGpHZPgdG7

 

1028

อนุศรา สามสุวรรณ

ครูจีน(มาสัปดาห์หน้า)

ภาษาจีนเพื่อพิธีกร

https://forms.gle/Arqrn7QWdb7kDFRT9

 

1029

ครูองอาจ รัตนบุรี

 

การนวดเพื่อสุขภาพ

https://forms.gle/22Gfqs6gkw68wXzE9

 

1030

ครูชวนพิชญ์ ยาดี

 

การเขียนป้ายตัวอักษรด้วยพู่กันแบน

https://forms.gle/wFVxf8a1JB9HecTA9

 

1032

นางสาวกนก กล่อมขจิต

นายพัชรวัฒน์ เกรียงไกรวรกิจ

ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น

https://forms.gle/BLEbijnEMyqjWNWF6

 

1034

นางสาวชไมภรณ์ เฉลิมวรร

นางไพจิตรา อเปสริยาโย

เทคนิคการใช้เครื่องUV-visible spectrophotometer

https://forms.gle/c1yBDTuo6DXtFCBeA

 

1037

วินัย รัตนพล

 

ส่องพระดูศิลป์

https://forms.gle/bwLWuikST9HFkzkx6

 

1038

ประภัสสร เป็งดล

จุติพร บรรจงธุรการ

Basic Calculator by CASIO FX-991 EX Plus

https://forms.gle/s2CvtRGouxmuWKgRA

 

1040

นายเฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย

นางสาวอภิญญา เนตรลำภู

การนำเสนองานแบบ InfoGraphic โดยใช้เว็บไชต์สำเร็จรูป

https://forms.gle/1aNonAeAGan3wY2W6

 

1042

ครูเบญญา ศรีวิโรจน์

ครูปิยธิดา ยอดพิบูลย์

เทคนิคการใช้ Microsoft word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

https://forms.gle/yQY1TiUBUTD28i8q6

 

1045

ครูปิยาภรณ์ ชูคดี

ครูกมลวรรร บรรดาศักดิ์

การคัดลายมือตัวเขียนภาษาอังกฤษ

https://forms.gle/6qSKUL9h5b9Z3k63A

 

1048

ครูจิราวรรณ ศิริวัฒน์

ครูธัญญา บุญสนอง

พื้นฐานการถักนิตติ้ง

https://forms.gle/6qSKUL9h5b9Z3k63A

 

1057

นายอดิศร เปรมเล็ก

นายชนาธิป ชูแสวงนิตย์

Basic Musical Skill

https://forms.gle/yYWWckTVzoBtRznJ8

 

1058

นางสาวบัฑิตา แก้วงาม

 

เทียนหอมป้องกันยุง

https://forms.gle/vFgp9jK8YU4tgBQj9

 

1060

วิโรจน์ ประณิธานชัย

 

การเขียนสูตรโครงสร้างทางเคมีด้วยโปรแกรม Chem Draw

https://forms.gle/4tAM7SEXxQqxovjYA

 

1062

สายทิพย์ ขุนอินทร์

 

Basic French

https://forms.gle/a7UjdD4w5HZVZhhn8

 

1079

ปริศนา แดหวามาลัย

 

อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ

https://forms.gle/MWnrnKJ9yENTa1gt5

 

1081

นายวีระวัฒน์ วงศ์เมฆ

 

การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีด้วย Code.org

https://forms.gle/kn6BetYDofNgLDG36

 

1082

ครูวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

การพิมพ์ซิลค์สกรีน

https://forms.gle/U7iBQzqUsiqWfjoPA

 

1084

นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี ครูวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

การประกอบและติดตั้งจานดาวเทียม

https://forms.gle/pNUirq1a7q3DjgELA

 

1085

ครูภาณุวิชญ์ ซินมุข

ครูณรงค์ พรหมอ่อน

สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

https://forms.gle/Lk8Sehmh95ZsbDg58

 

1093

ชัญญานุช. จันทวดี

ฐิติพร. ศรีมาลา

เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา

https://forms.gle/u9WTX3P5LX5zAr1c6

 

1099

ไพลิน แซ่ลิ้ม

ศิริยาพร น้อยฤทธิ์

การใช้โปรแกรมexcel ในการวิเคาะห์สิถิติเบื้องต้นโดยใช้ Oneway Anowa T-test

https://forms.gle/DxijXumbt7V7i6D7A

 

1100

ภาณุพงศ์ นุ้ยผุด

สุพรรณี ดีเบา

เทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยา

https://forms.gle/KC444rijmKSwtthv6

 

1111

สุภารัตน์ ชูช่วย

 

จีบริบบิ้นผ้า

https://forms.gle/nM6ZDbaNGsKxv1cHA

 

1112

ครูสิรินาถ อินทกูล

 

Terrarium (สวนในแก้ว) สวนสวยใบเล็กที่ถูกย่อส่วน

https://forms.gle/sow3FNkPmNtLPN5V8

 

1113

นางสาวจิตวีร์ ศรีมงคล

นางสาวอริสรา มุสิกรักษ์

Welcome to Growth Mindset

https://forms.gle/BWimYXhfx4vxnZjV6

 

1114

นางสาวสุภาวดี น้อยผา

 

ครอสติสคริสตัล

https://forms.gle/Q8r2Hb3KhKFjY2LS7

 

1115

นายวันชัย สามสุวรรณ

 

Basic electric welding

https://forms.gle/yktNoRrXas1vA41M8

 

1116

สุนิสา หวังปัญญา

 

พิสูจน์หลักฐานเบื้องต้น

https://forms.gle/LjzEVk4ntaEiC7368

 

1118

ครูณภัทร ยังมีสุข

ครูนฤพนธ์ จันทร์ฉ่ำ

Little mechanic

https://forms.gle/LjzEVk4ntaEiC7368

 

1120

ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์ (วิทยากร)

ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

Learning A.I. in action by case study (เรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบลงมือทำผ่านกรณีศึกษา)

https://forms.gle/KbwswzzowFHxtW2Y8

 

1121

นายพุทธพงศ์ หยั่งยืนยง

 

หมากรุกไทย

https://forms.gle/fmGNv4WraQsbQDVg6

 

1135

นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์

นายปณชัย อร่ามสุวรรณ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร สบู่แบบก้อน สบู่แบบเหลว แชมพู

https://forms.gle/b1Yonq521nALune49

 

1136

นางสาวพรพิมล ทองเต็ม

นายกฤษณะ ทองเต็ม

การทำขนมไทย ขนมโคธัญพืช ขนมค่อมสอดไส้

https://forms.gle/QWQhgDv6dxxDuKt19