0.png0.png0.png0.png0.png0.png
Today
Yesterday
This week
This month
Total0

2019-04-24
Prev Next

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8

04-03-2019 Hits:217 News Slide Super User - avatar Super User

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (The 8th PSU.WIT ROBOTICS AND VOTECH COMPETITION) เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีกรรมการจากภายนอก ได้แก่ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และผู้ปกครองจากสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองฯ มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำเซตอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

Read more

กิจกรรมวิทย์สัญจร

20-02-2019 Hits:245 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมวิทย์สัญจร วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวิทย์สัญจรให้กับทางโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนา ของโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน และอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในส่วนของนักเรียนในโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน และโรงเรียนศรีวิทยา นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากการทำกิจกรรมการทดลอง และยังเป็นการสร้างแรงผลักดัน และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.4 ปีการศึกษา 2561

16-01-2019 Hits:43 News Slide Super User - avatar Super User

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ทางสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ "โรงเรียนสีขาว" ประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานกฎหมายทั่วไป2.ฐานการจราจร3.ฐานกฎหมายไอที4.ฐานการตรวจสารเสพติด5.ฐานภัยในสังคมและการป้องกันตัว6.ฐานเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน7.ฐานหนังสือพิมพ์

Read more

PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community"

08-01-2019 Hits:511 News Slide Super User - avatar Super User

  นักเรียน วมว. ชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการ PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community" (โครงการเรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์เพื่อชุมชนที่ดีอย่างรอบด้าน) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 โดยคณาจารย์จากสถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ และผู้ช่วยวิทยากร คือ นักศึกษาระดับปริญญา โท เอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 5 คน ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.1 ปีการศึกษา 2561

03-01-2019 Hits:379 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพึ่งพาตนเอง" วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระ 8 วิชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยดูจากการไปศึกษา กิจกรรมบูรณาการ3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.3 ปีการศึกษา 2561

25-12-2018 Hits:360 News Slide Super User - avatar Super User

โครงการบูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน”

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.2 ปีการศึกษา 2561

20-12-2018 Hits:285 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ. บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในหัวข้อ วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “โหนด นา เล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำเนื้อหาวิชาต่างๆมาเชื่อมโยง นำหลัก STAR STEMS มาใช้ดังนี้    1. Scientific thinking เรียนรู้ เรื่องแรงที่กระทำจาก ยอยกปลา เมื่ออยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน     2. Thai-Technology ศึกษาประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยใช้เทคโนโลยีและ เขียนบรรยายได้    3. English-Engineering เรียนรู้คำศัพท์ และขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น    4. Moral-Mathematics เรียนรู้ เรื่องสถิติและค่ากลางของข้อมูล และส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ    5. Socio-geology เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแถบทะเลสาบสงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.5 ปีการศึกษา 2561

20-12-2018 Hits:276 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 6.30 น. – 16.30 น. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “คิดเอง ทำเอง จึงเห็นคุณค่า เมื่อใช้ปัญญา จะเห็นความเชื่องโยง” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.5 ได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกคิด แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ใช้สาระวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้หลักคิดรอบด้าน 5 หลัก ได้แก่ 1. Scientific thinking กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์2. Thai-Technology การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย3. English-Engineering มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด4. Moral-Mathematics ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี5. Socio-geology เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย

Read more

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0

04-12-2018 Hits:342 News Slide Super User - avatar Super User

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สาขาฟิสิกส์ มอ.ว (Physics PSUWIT) ส่งมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก ปานจิต มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฐนครศรีธรรมราช มอบให้กับ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

Read more